Przedszkole nr 131 im. Kubusia Puchatka w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.przedszkole131.pl

– data publikacji strony internetowej: 01.03.2008 r.

– data ostatniej aktualizacji: 22.03.2024 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej podmiotów publicznych z powodów niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Wiele zdjęć, obrazów, grafiki innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
 2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
 3. Publikowane nagrania video nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

Data sporządzenia Deklaracji w sprawie dostępności:

Oświadczenie sporządzono dnia 10.02.2022 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Przedszkola nr 131 w Poznaniu.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększania liter
 • podświetlane linki
 • możliwość powiększania odstępów między wyrazami

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt biuro@przedszkole131.pl lub telefonicznie: 61 8200962

Za rozpatrywanie skarg i wniosków odpowiada: Grażyna Jankowska

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu, którego dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienia dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku gdy Przedszkole nr 131 odmówi realizacji żądania można złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury można złożyć skargę do Rzecznika praw obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście/wyjście znajdujące się przy osiedlowej ulicy. Do wejścia głównego prowadzą cztery schody.

Od strony ogrodu znajduje się wyjście, które może być użyte jako ewakuacyjne do którego prowadzą cztery schody.

Budynek jest dwupoziomowy, nie posiada wind osobowych, pochylni, podjazdów, platform.

Posiada korytarz oraz schody prowadzące na piętro oraz dodatkowo w pionie kuchennym i do piwnicy.

W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia, z których może korzystać osoba niepełnosprawna.

Do przedszkola nie można wchodzić z psem asystującym. Dyrektor jednostki może wyrazić zgodę na wejście z psem w szczególnych przypadkach.

W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Brak toalet publicznych, brak toalet dla niepełnosprawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 10.02.2022 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Przedszkola nr 131 w Poznaniu, aktualizacji dokonano 23 marca 2023 r.